ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรรวมเก้าเดือน 365 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.61 บาทต่อหุ้น

คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรจากงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3/2556 จำนวน 105 ล้านบาท ส่งผลให้ บริษัทมีผลประกอบการในรอบเก้าเดือนของปี 2556 เท่ากับ 365 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.61 บาทต่อหุ้น เติบโตเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (จำนวน 298 ล้านบาท)

ในขณะที่ รายได้รวมสำหรับงวดเก้าเดือนสำหรับปี 2556 เท่ากับ 2,284 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจไอซีทีและธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบกับการรับรู้รายได้ค่าโฆษณาในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเต็มเก้าเดือนของธุรกิจสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง โดยแบ่งเป็น 1) รายได้จากธุรกิจการให้บริการไอซีที จำนวน 1,533 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน  2) รายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณาผ่านสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง จำนวน 267 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน และ 3) รายได้จากธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 484 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากรายได้รวม เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4 และผลประกอบการรวมทั้งปี บริษัทคาดว่าผลประกอบการมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับผลประการโดยรวมของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทยังคงสานต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับครึ่งปีแรก โดยทางด้านธุรกิจการให้บริการไอซีที จะเน้นการให้บริการในกลุ่มบริการหลัก ได้แก่ การให้บริการด้าน IDC & Cloud, ICT & Cloud, และ Leased line ส่วนด้านธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง จะมุ่งเน้นการจัดพิมพ์และแจกจ่ายสิ่งพิมพ์โฆษณาใหม่ๆแบบเจาะเฉพาะกลุ่มมากขึ้น อาทิ “อร่อย – ทั่วไทย”, “Factory & Builder Guide” และ “Fashion & Accessories Guide” เป็นต้น และธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการ  SMS ทางด้านข่าว สาระความบันเทิง และดูดวง ตลอดจนเพิ่มแอพพลิเคชั่นสำหรับ smart phone ให้มากขึ้น

หน่วยงานประชาสัมพันธ์  จึงใคร่ขอขอความอนุเคราะห์จากท่านสื่อมวลชนเพื่อพิจารณาลงข่าวประชาสัมพันธ์ และขอขอบคุณล่วงหน้าในการให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ โทร.02-2638000 ต่อ 1422,2029