Google เข้าซื้อ QuickOffice

ถ้าพูดถึง App คู่บุญ Smartphone ในแง่การใช้งาน Microsoft Office ที่ถือว่าเก่าแก่ตั้งแต่ Smartphone ไม่เป็นที่นิยม ก็ต้องนึกถึง QuickOffice ที่ผู้พัฒนา ก็สร้างสรรค์ และปรับตัวไปเรื่อยๆ ณ ตอนนี้ Google ได้ทำการเข้าซื้อ App เก่าแก่ดังกล่าวนี้แล้ว การซื้อครั้งนี้ Google ไม่ระบุราคาว่าซื้อมาเท่าไหร่

เรื่องนี้ ทาง Alan Warren ตำแหน่ง Engineering Director ของ Google ได้ประกาศออกทาง Blog ของ Google เองแล้วว่า การซื้อ QuickOffice เพื่อนำมาพัฒนาต่อให้เข้ากับ Google Drive ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ขึ้น รวมไปถึงนำความสามารถของ OuickOffice มาพัฒนาให้ Android สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ประดุจลูกเล่นพื้นฐานเครื่องเช่นกัน

ถือเป็นการเติมเต็มส่วนที่ขาดของ Google ให้สมบูรณ์จริงๆ ติดตามกันต่อไปว่า Google จะใช้การซื้อครั้งนี้ได้คุ้มหรือเปล่า?

ที่มา: Intomobile