กิจกรรม AIS The StartUp Bootcamp จัดอบรมหลักสูตรเพื่อกลุ่ม Tech Startup

_AEW7837_1นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอล เอไอเอส ให้การต้อนรับ นายวัลลภ ว่องจิตต์วุฒิไกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ที่ให้เกียรติมาร่วมบรรยายให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในกิจกรรม AIS The StartUp Bootcamp หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อกลุ่ม Tech Startup ที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ AIS The StartUp Weekends โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการเงิน, การวางแผนการเงินที่เหมาะกับบริษัทหน้าใหม่ในธุรกิจดิจิตอล รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ เป็นต้น