สำนักงาน กสทช. ตั้งคณะทำงานตรวจสอบโปรโมชั่น 3G ใหม่ ว่าลด 15% จริงหรือไม่

YA2271-500x431นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า หลังจากที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเรื่องขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน2.1 GHz ลงวันที่ 7พฤษภาคม 2556 ถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G ใหม่ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ขอให้ทั้ง 3บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคมและเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3 ตลอดจนมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่กำหนดแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต ไว้อย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

วันนี้(พุธที่ 8 พฤษภาคม 2556) ได้แต่งตั้งนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจโทรคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 GHzในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบและกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ทั้ง 3 ราย และให้รายงานผลการตรวจสอบทุก 15 วัน ต่อเลขาธิการ กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการประเมินผลว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษัท ได้มีการลดราคาอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHzหรือ 3G ใหม่ลงจากเดิม 15% ตามเงื่อนไขใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 16/2556 จริง และสำนักงานฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป สำหรับเรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาชนต้องได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม

ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้บริการประสพปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ไม่ลดลงจากเดิม 15%หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200 หรือSMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th