บอร์ด กสท. มีมติใช้มาตรการปรับทางปกครองกับทรูวิชั่นส์ พร้อมให้คณะอนุฯ คุ้มครองผู้บริโภค

ตามที่ บอร์ดกระจายเสียง (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.) ได้มีมติในวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้โทรทัศน์ภาคปกติ (FREE TV)  ยึดหลักการแพร่สัญญาณรายการโทรทัศน์ให้เป็นการทั่วไปโดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ฯ รับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ และในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้พิจารณา เรื่อง คำสั่งทางปกครองต่อกรณีที่บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถแพร่ภาพออกอากาศการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้ ซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครอง โดยที่ก่อนหน้านี้ กสท. ได้มีมติสั่งให้ทรูวิชั่นส์ ต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมรายการจากโทรทัศน์ภาคปกติ รวมถึงการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ การเผยแพร่โฆษณาของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ต่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) และประธานธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียงวันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีมติใน ๓ ข้อ ได้แก่ ๑. เห็นควร มอบอำนาจให้สำนักงาน กสทช. (เลขาธิการ กสทช.) พิจารณาใช้มาตรการปรับทางปกครองต่อ ทรูฯ ในฐานะผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้มีการตักเตือนก่อน ๒. กำหนดแนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ในอนาคตว่าต้องมีปัจจัยที่คำนึงถึงพฤติการณ์ หรือพฤติกรรมที่ผ่านมาของผู้ขอรับใบอนุญาตที่มีผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาด และผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นสำคัญ โดยให้สำนักงาน กสทช. เร่งรัดดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขการอนุญาตดังกล่าวโดยเร็ว และ ๓. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณากรณีข้อเท็จจริงที่เกิดจากการที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมรายการถ่ายทอดสดบอลยูโร 2012 ภายใต้กรอบขอบเขต หน้าที่ ตามกฎหมายที่ กสทช. มีอำนาจ

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นพฤติกรรมการใช้ช่องทางของกฎหมายในการใช้ผู้บริโภคเป็นตัวประกัน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งในกรณีดังกล่าวแม้จะเป็นเรื่องของการเจรจาตกลงระหว่างเอกชน แต่ควรที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและผู้บริโภค โดยบอร์ดกระจายเสียงขอเรียกร้องให้การดำเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบหรือถูกละเมิดยุติลงทันที ทั้งนี้การดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ผู้บริโภคถูกละเมิด รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันในกิจการโทรทัศน์ ทางบอร์ดกระจายเสียงจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการที่จะเข้ามาดำเนินการในอนาคตต่อไป” พ.อ.ดร.นที กล่าวทิ้งท้าย