การประมูล 3G เริ่มแล้ววันนี้

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ณ สำนักงาน กสทช. ในวันนี้ (วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555) ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของวงการโทรคมนาคมไทย ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัญญาสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาต

สำหรับขั้นตอนในวันนี้จะเริ่มจากเวลา 8.00 น. ถึง 9.00 น. เปิดให้ผู้เข้าร่วมการประมูลลงทะเบียนที่ห้องโถงชั้น 1 อาคารอำนวยการ จากนั้นเวลา 9.00 น. จะเป็นการจับสลากเพื่อเลือกห้องประมูล และซองบรรจุ Username และ Password หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประมูลจะเข้าห้องประมูลตามลำดับที่จับสลากได้ และจะเริ่มการประมูลรอบแรกในเวลา 10.00 น. การประมูลครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. อุน จู คิม ผู้อำนวยการสำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Dr. Eun-Ju Kim Reginal Director ITU Reginal Office for Asia and Pacific) นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอีก 4 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการประมูล

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ พูดถึงรายละเอียดของการประมูลว่า การประมูลแต่ละรอบผู้เข้าร่วมการประมูลจะมีเวลา 30 นาทีในการเสนอราคา โดยการเสนอราคาจะต้องเสนอราคาครั้งละ 5% ของราคาตั้งต้นการประมูล 4,500 ล้านบาท (คิดเป็นเงิน 225 ล้านบาท) จากนั้นโปรแกรมในการประมูลจะประมวลผล และจะประกาศผลการประมูลของรอบนั้นๆ เป็นการล่วงหน้า 10 นาทีก่อนการประมูลรอบต่อไปจะเริ่มขึ้น ซึ่งรวมแล้วจะใช้เวลาแต่ละรอบประมาณ 45 นาที  เราจะทำการประมูลตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 21.00 น. และพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. รวมใน 1 วัน จะมีการประมูลประมาณ 10-12 รอบ

สำหรับผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเมื่อเข้าห้องประมูลแล้วจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดได้จนกว่าจะสิ้นสุดการประมูล ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมประมูลออกจากพื้นที่ที่กำหนดได้แต่ทั้งนี้ผู้ที่ออกมาไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าร่วมการประมูลอีก กรณีการเข้าห้องน้ำ หรือสูบบุหรี่ จะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. ไปด้วยทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ในส่วนของอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ของว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมสำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมให้ตามที่ผู้เข้าร่วมประมูลให้ข้อมูลไว้

รองประธาน กสทช. กล่าวว่า การประมูลแต่ละล็อต (หรือชุดคลื่นความถี่) จะสิ้นสุดลงในรอบการประมูลช่วงสุดท้าย เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลรายใดเสนอราคาอีก และเมื่อการประมูลทุกล็อตสิ้นสุดลง จะเป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการประมูลชุดคลื่นความถี่ จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการกำหนดย่านความถี่ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกย่านความถี่ที่ตนเองต้องการก่อน ตามด้วยผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาสูงรองลงมา และย่านความถี่ที่เหลือจะเป็นของผู้เข้าร่วมการประมูลที่เสนอราคาต่ำสุด

หลังจากสิ้นสุดการประมูลจะประกาศผลการประมูลภายใน 3วัน และ กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้เข้าร่วมการประมูลภายหลังจากผู้เข้าร่วมการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ กล่าวย้ำว่า การประมูลคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ในวันนี้ กสทช. ดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยความตั้งใจที่จะนำเอาคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz มาให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้บริการที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูกลง นำรายได้จากการประมูลเข้ารัฐ สร้างโอกาสแข่งขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม