กสทช.สุภิญญาฯเตรียมทำคำสงวนมติบอร์ด กรณี บอลยูโร

วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕) กสทช. แถลงข่าวสืบเนื่องจากผลการประชุมบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กสท. มีวาระพิจารณากรณีที่ผู้บริโภคไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒ ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่สาธารณชนกำลังจับตามองการทำหน้าที่ของ กสทช.มาตั้งแต่ต้น ซึ่งบอร์ด กสท. ได้มีมติเพิ่มเติมโดยมอบหมายให้อนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาการใช้อำนาจทางกฎหมายของ กสทช. แต่ตนเองในฐานะ กสทช.ที่เข้ามาทำหน้าที่ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีความเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องนี้ต้องเป็นไปโดยรวดเร็วและให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

๑.   กสทช.ควรมีคำสั่งทางปกครองไปยังฟรีทีวีช่อง ๓, ๕ และ ๙ ให้ดำเนินการเจรจากับเอกชนที่ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการฯ ดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับชมรายการฟรีทีวีได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นการรับชมผ่านช่องทางใด   เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนและผู้บริโภครับชมรายการโทรทัศน์ฟรีทีวีผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมและเคเบิลทีวีมากกว่าร้อยละ ๗๕  ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดจากการรับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบอนาล็อคหรือการแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน

๒.   ส่วนกรณีของบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ประกอบการทีวีในระบบบอกรับสมาชิกที่ได้สัญญาหรือโฆษณากับผู้บริโภคว่าสามารถรับชมรายการช่องฟรีทีวีได้นั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ ทรู  ต้องรับผิดชอบต่อการประกอบกิจการและเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้กับผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าของตน และตนเองสนับสนุนข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้เสนอให้ กสท. พิจารณาในประชุมคราวนี้

๓.  กรณีการอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายกล่องรับสัญญาณของบริษัทในเครือ GMM ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้อนุญาตไปแล้ว ๖๐๐,๐๐๐ กล่อง และอยู่ระหว่างขออนุญาตอีกกว่า ๕๐๐,๐๐๐ กล่องนั้น ตนเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำนักงาน กสทช.จะต้องดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าและจำหน่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายก็อาจจำเป็นต้องดำเนินการย้อนหลัง อาทิ การคิดค่าธรรมเนียมย้อนหลังการนำเข้ากล่องรับสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว

ทั้งนี้ ในวันพุธ ๒๐ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ส่วนงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้จัดสัมมนาโต๊ะกลมระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ครั้งที่ ๒ : กรณีจอดำ ฟุตบอลยูโร ๒๐๑๒” ณ หอประชุม ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. เพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันต่อความรับผิดชอบผู้บริโภค