ยอดผู้ใช้บริการ 3G 2.1 GHz ทะลุเกือบ 18 ล้านเลขหมายแล้ว

nbtcสำนักงาน กสทช. เผยยอดผู้ใช้บริการมือถือ 3G คลื่น 2.1 GHz ทะลุเกือบ 18 ล้านเลขหมายพร้อมเผยผลตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz ประจำเดือนกันยายน พบลดลงมากกว่าเกณฑ์ 15% ทุกแพ็คเกจ และมีแพ็คเกจออกใหม่ทุกเดือน เน้นบริการเสียงและอินเทอร์เน็ต

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยยอดผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ที่ได้รับการรายงานจากผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย อย่างไม่เป็นทางการ ว่า ขณะนี้มีผู้ใช้บริการประมาณ 17.7 ล้านเลขหมาย โดยแยกเป็นเลขหมายของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN) ประมาณ 12 ล้านเลขหมาย บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) หรือ TriNetประมาณ 5 ล้านเลขหมาย และเป็นของบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ประมาณ 7 แสนเลขหมาย และสำหรับผลการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G บนคลื่น 2.1 GHz เดือนกันยายน2556 ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN)  บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) หรือ TriNet และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ทั้งกรณีนำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดปัจจุบัน (รายการส่งเสริมการขายเดิม) ไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz และกรณีรายการส่งเสริมการขายใหม่ ว่า ผลการตรวจสอบกรณีการนำรายการส่งเสริมการขายเดิมไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิมที่นำไปใช้ให้บริการ 3G ย่านความถี่ 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ, โทรสะใจ, Smart Phone package 339, Smart Phone package 509,  Smart Phone package 679 และ Smart Phonepackage 849 ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย2.1 GHz  จำนวน 3 รายการ ได้แก่ iSmart 340, iSmart 510, และ iSmart 765 และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิมมาให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399 ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556 คือได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ทั้งบริการประเภทเสียง (voice)และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ในทุกรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยแพ็คเกจหรือรายการส่งเสริมการขายบริการประเภทเสียง (voice) ของ DTN ยังคงมีอัตราค่าบริการลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 29   

นายฐากร กล่าวว่า สำหรับผลการตรวจสอบกรณีรายการส่งเสริมการขายใหม่ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว  แล้วนำมาเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกันยายน 2556  มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 345 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 153 รายการ  Prepaid 99 รายการ และOntop 93 รายการ ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกันยายน 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนกันยายน 2556 มายังสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 58 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 36 รายการ และPrepaid 22 รายการ โดยผลการตรวจสอบพบว่า อัตราค่าบริการของทั้ง 3 บริษัทในรายการส่งเสริมการขายใหม่ ค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556 แล้ว

เลขาธิการ กสทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อเปรียบเทียบการกำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่น 2.1 GHz ของผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน 2556 พบว่า มีแนวโน้มนำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นในทุกเดือน โดยมีการปรับเปลี่ยนรายการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม และมีแนวโน้มที่จะลดอัตราค่าบริการลงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นนำเสนอรายการส่งเสริมการขายสำหรับบริการเสียงและอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก จะเห็นได้จากอัตราค่าบริการในเดือนกันยายน 2556 ประเภทบริการเสียงอยู่ระหว่าง 0.54-0.74 บาทต่อนาที  ซึ่งลดลงโดยต่ำกว่าค่าบริการที่ต้องลดลง 0.82 บาทต่อนาที ประมาณ 10-34 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ที่ผู้รับใบอนุญาตนำเสนออัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 0.15-0.27 บาทต่อMB โดยมีอัตราลดลงต่ำกว่าค่าบริการที่จะต้องลดลง 0.28 บาทต่อMB ประมาณ 4-46 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15 นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่ 17.7 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ยอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 90 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2 และ 3 Gเดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้  ในอนาคตถ้าโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้บริการในระบบ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz น่าจะเพิ่มขึ้น และประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จาการปรับลดอัตราค่าบริการลง 15% ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

“สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญในการตรวจสอบและกำกับอัตราค่าบริการโทรคมนาคม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้บริการที่เป็นธรรมในราคาที่เหมาะสม อยากให้ประชาชนผู้ใช้บริการร่วมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและอัตราค่าบริการ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz  หากพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center  สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th ” เลขาธิการ กสทช. กล่าว