การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ทดสอบในครั้งที่ 2 ได้ความเร็ว 33.04 Kbps หรือเมื่อดาวน์โหลดจะความเร็วเฉลี่ยที่ระดับ 4.13 KBps ครับ