การใช้งาน EDGE PC Card Part II


ลองทดสอบความเร็วจาก http://us.mcafee.com/root/speedometer/default.asp ครับ