การใช้งาน EDGE PC Card Part II


เริ่มเปิด Internet Explorer เห็นความเร็วจาก DU meter สูงสุดในระดับ 6KB/sec