ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2….“ต่อยอดคลังความรู้ เชิดชูคุณธรรม” เครือข่ายดิจิทัลเปิดกว้าง เพื่อคนไทยทั้งประเทศ

โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2” หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”  โดย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นการสานต่อความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่ต้องการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้เครือข่ายสังคมการศึกษา ทั้งนักเรียน ครู และคนไทยทั่วประเทศ ได้ส่งผลงานคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมแบ่งปันความรู้ได้อย่างไม่สิ้นสุด ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม…..ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้เยาวชนมีคุณภาพ  เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” นำพาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง

โดยการประกวดครั้งล่าสุด ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง มีผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมแข่งขันทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,100 ผลงาน โดยแบ่งเป็น ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครอบคลุม 8 กลุ่มวิชาในระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา จำนวน 1,620 ผลงาน จาก 790 โรงเรียน  และประเภทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป จำนวน 480 ผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานคลิปวิดีโอทุกชิ้นได้ผ่านการพิจารณาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสจากทุกสาขาวิชา โดยมีเกณฑ์การตัดสิน 3 แนวทางหลัก ประกอบด้วย เนื้อหาสาระ, ความคิดสร้างสรรค์ และคุณภาพการผลิต ทั้งภาพและเสียง……ซึ่งผลงานส่วนใหญ่มีความโดดเด่นทั้งด้านเนื้อหา ที่สามารถอธิบายข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย ครบถ้วนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และมีพัฒนาการด้านเทคนิคการผลิตที่ทันสมัย สามารถสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประทับใจแก่คณะกรรมการทุกท่าน

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มทรู ได้จัดพิธีพระราชทานถ้วยรางวัลฯ  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเกียรติสูงสุดในชีวิตแก่ผู้ชนะเลิศ  พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกทีม           รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท ณ อาคาร ทรู ทาวเวอร์โดยมี พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง จ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ให้เกียรติแสดงธรรมโอวาท หัวข้อ “ความรู้คู่คุณธรรมกับสื่อเทคโนโลยี” ซึ่งได้ให้ข้อคิดและคติธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต  พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มทรู  นำโดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  มอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะการประกวด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ผลงาน  “การโต้วาที ศาสตร์แห่งวาทศิลป์ (วิชาภาษาไทย) โดยทีม PD Club โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สังกัดกรุงเทพมหานคร

“น้องเอมมี่” เด็กหญิงรดาภรณ์  พยุงตน นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6  ตัวแทนกลุ่ม    กล่าวว่า “ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัล ที่โรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนกล้าคิด  กล้าพูด และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง  คลิปวิดีโอเรื่องนี้ต้องการถ่ายทอดเทคนิคและศิลปะการใช้วาทศิลป์ การพูดที่ดีและถูกต้อง ซึ่งไม่ว่าจะพูดเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าว หัวใจสำคัญคือ ต้องพูดโดยใช้เหตุและผล  ไม่ใช่อารมณ์ค่ะ คิดว่าผลงานนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ เยาวชนและคนทั่วไปที่สนใจศาสตร์แห่งการพูด เพราะนอกจากจะเข้าใจง่ายแล้ว  ยังสนุกด้วยค่ะ”

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ ผลงาน “ทฤษฎีราหูอมจันทร์ The Dark of Shadow” (วิชาวิทยาศาสตร์)      โดยทีม Save the Earth Cinematography  โรงเรียนแสงทองวิทยา  จ.สงขลา

นายกฤตานนท์  ทศกูล  หนึ่งในทีมสมาชิกกล่าวว่า “ภูมิใจมากครับ ผมและเพื่อนๆ ชอบศึกษาเรื่องดาราศาสตร์กันอยู่แล้ว เลยนำเสนอเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่ง  ที่กำลังทำรายงานเรื่องจันทรุปราคาส่งอาจารย์     ซึ่งเขาค้นคว้าหาข้อมูลมากมาย แต่ก็ไม่พบคำตอบ   จนในที่สุดเกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้น ทำให้เขาได้ค้นพบสาเหตุของการเกิดจันทรุปราคาด้วยตนเอง    ซึ่งเป็นไคลแมกซ์ของเรื่อง อยากให้ทุกๆ ท่านได้ชมคลิปวิดีโอชุดนี้ครับ   เพราะทั้งสนุก ตื่นเต้น และยังได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ”

รางวัลชนะเลิศ ประเภทส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  ได้แก่ ผลงาน  “ต้นกล้า” โดยทีม 1: 36 FILMS (จ.ปทุมธานี)

นางสาวเจนจิรา  ธรรมสุจริต  กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานว่า   “ดิฉันและทีมอยากมีส่วนร่วมส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ    เนื้อหาที่วางไว้เป็นเรื่องราวชีวิตของเด็กนักเรียนชั้นมัธยม     ที่กำลังจะเข้าสู่สนามสอบปลายภาค  กลุ่มแรกปรึกษากันว่าจะลอกข้อสอบ กลุ่มที่สองตั้งใจจะไปขโมยข้อสอบคุณครู  ส่วนกลุ่มสุดท้าย  ผู้ปกครองตั้งใจยื่นเงินใต้โต๊ะให้ครูเพื่อให้ลูกได้สอบผ่าน  โดยเรื่องราวถูกผูกปมไว้ชวนให้ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ

อยากเชิญชวนทุกๆ คน โดยเฉพาะเยาวชน ได้ชมคลิปวิดีโอเรื่องนี้ค่ะ    เพราะถ้าเรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปัญหาคอรัปชั่นที่ลุกลามในทุกวันนี้คงลดลง เราต้องช่วยกันปลูกต้นกล้า ปลูกจิตสำนึกที่ดีและสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้  ความสามารถ  และที่สำคัญ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมประจำใจค่ะ”

นอกจากนี้ กลุ่มทรู ยังได้จัดให้มีรางวัลพิเศษ “ตู้ปลูกปัญญา”….นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย  โดยจะนำไปติดตั้งวางระบบ และส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้อีกด้วย

กลุ่มทรู ยังคงมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ร่วมแบ่งปันความรู้ ข้อมูลข่าวสาร      ทั้งสาระวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนเดินหน้าพัฒนาเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น……เพื่อเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา ให้ประชาชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงได้อย่างทัดเทียม และนำความรู้ ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดผลการตัดสิน และชมคลิปวิดีโอของทุกผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านwww.trueplookpanya.com หรือติดต่อทีมงานทรูปลูกปัญญาดอทคอม โทร. 02-699-6699, 02-699-1747 หรืออีเมล์ admin@trueplookpanya.com