เลขาธิการ กสทช. เผยผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เดือนสิงหาคม 3 ค่ายพร้อมใจปรับลดต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ทุกแพ็คเกจ

IMG_0621-500x333นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำการติดตามตรวจสอบและกำกับค่าบริการสำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 2.1 GHz หรือ 3G บนคลื่น 2.1 GHz กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวิร์ค จำกัด (AWN)  บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTN) หรือ TriNet และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม หมวด 3 เงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้รับใบอนุญาต ภาคผนวก ก ข้อ 7.5 ที่กำหนดให้ “ผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice)  ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต (วันที่ 7 ธันวาคม 2555)

โดยดำเนินการตรวจสอบเป็น 2 กรณี คือ กรณีนำรายการส่งเสริมการขายที่ปรากฏในตลาดปัจจุบัน (รายการส่งเสริมการขายเดิม) ไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz ที่ผู้ให้บริการจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ15 และรายการส่งเสริมการขายใหม่จะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จะต้องปรับลดอัตราค่าบริการลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เช่นกัน

นายฐากร เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบกรณีการนำรายการส่งเสริมการขายเดิมไปใช้ให้บริการบนโครงข่ายย่าน 2.1 GHz พบว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) มีการนำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิม     ที่นำไปใช้ให้บริการ 3G ย่านความถี่ 2.1 GHz จำนวน 6 รายการ ได้แก่ คุยสะใจ, โทรสะใจ, Smart Phone package 339, Smart Phone package 509,  Smart Phone package 679 และ Smart Phone package 849 ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) นำเสนอรายการส่งเสริมการขาย 2G ที่ไปใช้ให้บริการ 3G บนโครงข่าย 2.1 GHz  จำนวน      3 รายการ ได้แก่ iSmart 340, iSmart 510,และ iSmart 765 และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการนำรายการส่งเสริมการขาย 2G เดิมมาให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz จำนวน 3 รายการ ได้แก่ dtacSaveSave, Airtab 299 และ SMP 399 ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556 คือได้ปรับลดอัตราค่าบริการลงมากกว่าร้อยละ 15 ทั้งบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ในทุกรายการส่งเสริมการขายข้างต้น โดยแพ็คเกจหรือรายการส่งเสริมการขายบริการประเภทเสียง(voice) ของ DTN มีอัตราค่าบริการลดลงมากที่สุดถึงร้อยละ 29

นายฐากร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ในส่วนของผลการตรวจสอบกรณีรายการส่งเสริมการขายใหม่ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตรวจสอบอัตราค่าบริการเฉลี่ยจากรายงานการนำส่งโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมจากผู้รับใบอนุญาตที่นำส่งมาให้เป็นประจำทุกสิ้นเดือนกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการเผยแพร่ในเว็บไซต์และสื่อต่างๆในการคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าว  แล้วนำมาเทียบกับอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ว่าลดลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15ตามเงื่อนไขใบอนุญาตหรือไม่ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)  ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนสิงหาคม 2556  มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 320 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 139 รายการ  Prepaid 92 รายการ และ Ontop 89 รายการ ส่วนบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด (RF) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ได้รายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนสิงหาคม 2556 มีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 4 รายการ และบริษัท ดีแทค     ไตรเน็ต จำกัด (DTN) มีการรายงานโครงสร้างและอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำเดือนสิงหาคม 2556 มายังสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ว่าบริษัทมีรายการส่งเสริมการขายทั้งหมด 41 รายการ แบ่งเป็นรายการส่งเสริมการขายในระบบ Postpaid 23 รายการ และPrepaid 18 รายการ โดยผลการตรวจสอบพบว่า อัตราค่าบริการของทั้ง 3 บริษัทในรายการส่งเสริมการขายใหม่ ค่าบริการได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาตและมติที่ประชุม กทค. ครั้งที่ 10/2556 แล้ว

 ผลการตรวจสอบอัตราค่าบริการโทรศัพท์บริษัทผู้รับใบอนุญาตคลื่น 2.1 GHz.

00001

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ผู้รับใบอนุญาตทั้ง 3 ราย มีแนวโน้มที่จะทยอยปรับลดอัตราค่าบริการลง  โดยเน้นปรับลดอัตราค่าบริการประเภทเสียงและอินเทอร์เน็ต เป็นหลัก จะเห็นได้จากอัตราค่าบริการในเดือนสิงหาคม 2556 ประเภทบริการเสียงอยู่ระหว่าง 0.58-0.72 บาทต่อนาที  ซึ่งลดลงโดยต่ำกว่าค่าบริการที่ต้องลดลง 0.82 บาทต่อนาที ประมาณ 10-27 เปอร์เซ็นต์ เช่นเดียวกับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ต ที่ผู้รับใบอนุญาตนำเสนออัตราค่าบริการอยู่ระหว่าง 0.15-026 บาทต่อMB โดยมีอัตราลดลงต่ำกว่าค่าบริการที่จะต้องลดลง 0.28 บาทต่อ MB ประมาณ 7-46 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง 15 % นี้เฉพาะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3ใหม่บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz เท่านั้น  ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้บริการอยู่ 11 ล้านเลขหมาย ในขณะที่ยอดผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีจำนวนสูงถึง 90 ล้านเลขหมาย โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้บริการในระบบ 2 G และ 3 G เดิมก็จะไม่ได้รับส่วนลดในครั้งนี้  ในอนาคตถ้าโครงข่าย 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ครอบคลุมทั่วประเทศ เชื่อว่าจำนวนผู้ใช้บริการในระบบ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz น่าจะเพิ่มขึ้น และประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จาการปรับลดอัตราค่าบริการลง 15% ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  สำนักงาน กสทช. อยากให้ประชาชนผู้ใช้บริการร่วมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณและอัตราค่าบริการ 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz  หากพบปัญหาในการใช้งาน หรืออัตราค่าบริการไม่เป็นธรรมในใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถร้องเรียนมาได้ที่  Call Center  สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช.